چرا اهداف سند توسعه پایدار مهم هستند؟

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 سند توسعه پایدار یک چهارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن ، هماهنگ و پایدار است که نه تنها شامل آموزش و حفاظت از محیط زیست می شود بلکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و برابرسازی فرصت های اجتماعی را برای دستیابی به جوامع صلح جو و پایدار ترسیم می کند.

وجوه اصلی آرمان های توسعه پایدار:

  • ذینفعان ( زمین و مردم)
  • هدف( صلح، کرامت انسانی، عدالت و بهروزی)
  • روش تحقق(مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری)

♦  بخشی از سخنرانی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل وقت کمیسیون ملی یونسکو

 


 

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو