آموزش

ایجاد فضایی برای کسب درآمد شرافتمندانه یکی از اهداف تاکید شده در هدف شماره هشت سند توسعه پایدار است، توانمند سازی جوانان و کارمندان کم‌تجربه امکان پیشرفت سریع تر و کسب درآمد بیشتر را در کنار آرمش ناشی از همراهی اخلاقی ما برای آنها ایجاد خواهد کرد.

باور کنیم قدم های کوچک و کم هزینه ولی اخلاقی ما تاثیرات بسیار بزرگی در پیرامون ما خواهد داشت.

جستجو