زمان دوش گرفتن

برآورد می شود در سبک زندگی پر مصرف امروز ما هر دقیقه دوش گرفتن حداقل حدود 10 تا 20 لیتر آب مصرف می کند، یعنی در یک استحمام ساده ی ۱۰ دقیقه ای حداقل ۲۰۰ لیتر آب مصرف خواهد شد.

ثبت زمان دوش گرفتن حس مارا نسبت به میزان آبی که مصرف می کنیم بیشتر خواهد کرد و حتی اگر باعث شود ۱ دقیقه از زمان استحمام ما کاسته شود آب مورد نیاز یک انسان برای زنده بودن در یک سال(چیزی نزدیک به ۱۰۰۰ لیتر) را از فاضلاب شدن نجات داده ایم.

جستجو