بازی های سنتی

بازی های کامپیوتری امروزی سه مشکل اساسی دارند

۱- اغلب جمعی نیستند و باعث تنهایی و گوشه گیری کودکان می شوند که با یکی از اصول به باشی ( ارتباط با دیگران) درتناقض است.

۲- بدون‌تحرک هستند و اغلب با کمترین‌فعالیت بدنی انجام می شود که با اصل اول به باشی(فعالیت و ورزش) در تضاد است. چاقی و اضافه وزن کودکان معضل امروز جامعه ماست که هزینه های سنگین معنوی و مالی روی دست خانواده ها گذاشته است.

۳- همه این بازی ها انرژی بر و واسطه به برق هستند و باعث افزایش گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین خواهند شد.

بازی های سنتی علاوه بر اینکه انرژی بر نیستند جمعی و همراه با فعالیت‌بدنی و منتقل کننده بخشی از فرهنگ بومی مناطق مختلف به عنوان میراث معنوی بومی ما هستند.

دنبال نفی بازی های به روز و مدرن نیستیم ولی لازم است به کودکانمان تحرک، تجربه بودن و همراهی با همسن های خود و محافظ از محیط زیست را آموزش دهیم.

جستجو