بستن در یخچال

گرمایش زمین، تغییراقلیم، افزایش گازهای گلخانه ای، آب شدن یخ های قطبی، طوفان های وحشتناک،خشکسالی، زیر آب رفتن بسیاری از سرزمین ها، جابجایی فصول و... همه این پدیده ها دراثر بازگذاشتن در یخچال،افزایش مصرف انرژی های غیر تجدیدپذیر وسوخت فسیلی بوجود خواهد آمد

کمی بیشتر به آینده خودمان و زمین بیاندیشیم

جستجو