حوله شخصی

برای تولید هر رول یا بسته دستمال کاغذی ۳۷ لیتر آب مصرف و برای تولید هر دویست رول یا بسته دستمال کاغذی یک درخت تنومند قطع می شود.

میزان انرژی مصرف شده برای تولید را هم به این اعداد اضافه کنید.

آیا انگیزه لازم برای مصرف حوله شخصی وجود دارد؟

جستجو