ارسال دستور چاپ

با چاپ اشتباه هر برگ کاغذحداقل ۳ ظلم بزرگ‌خواهیم کرد:

۱- به احتمال قطع یک درخت افزوده ایم

۲-بیش از ده لیتر آب پنهان مصرف کرده ایم

۳- به واسطه مصرف برقِ چاپگر،  تولید برق و حمل کاغذ مقداری زیادی گاز کربنیک وارد جو کرده و باعث گرم شدن زمین‌شده ایم.

آیا دلایل کافی نیست که قبل از چاپ کمی تامل کنیم؟

جستجو