یخ

برای تولید هر قالب یخ کوچک میزان زیادی برق مصرف خواهد شد، مصرف برق به معنی مصرف سوخت فسیلی و گرمایش زمین است.

شاید به چشم نیاید ولی سفارش بی دلیل یخ باعث گرم شدن زمین خواهد شد.

جستجو