ته سیگار

 یک ته سیگار نیمه روشن صدها هکتار جنگل را به آتش خواهد کشید.

 به همین سادگی

 همراه داشتن ظرف شیشه ای یا فلزی برای جمع آوری ته سیگار مسئولیت هر سیگاری در قبال ته سیگار خودش است.

 بله راحت تر است ته سیگار را با دست به طرفی شوت کنیم ولی باید باور کنیم‌نسبت به همه رفتارها و عادت هایمان مسئولیت داریم.

 اگر نمی توانیم مسئولیت فیلتر سیگار خودمان را بپذیریم نباید سیگار بکشیم.

 آگاه باشیم یک ته سیگار کوچک حداقل ۴ آفت دارد:

 ۱-ایجاد آتش سوزی

 ۲-سمی کردن خاک

 ۳-سمی کردن آب

۴-خورده شدن توسط پرندگان

جستجو