مواد مخدر

هدف ۵-۳ سند توسعه پایدار پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان‌ سومصرف آن است.

به روزی و به باشی(Wellbeing)  آرمان‌سند توسعه پایدار است که با مصرف مواد مخدر جمع پذیر نیست.

مصرف هرگونه مواد مخدر یا محرک را تقبیح و به افراد درگیر برای ترک کمک کنیم.

 

جستجو