نوشیدنی در قوطی فلزی

مسئولانه تر است تا حد امکان از خریدن کالاهای داری بسته بندی پلاستیکی خودداری کنیم، به طور مثال خرید نوشیدنی در قوطی فلزی به دلیل ارزش بازیافتی بیشتر در اولویت است.

تجربه زندگی بدون پلاستیک شاید کمی گران تر باشد ولی ارزش بیشتری دارد.

جستجو