وقت گذرانی

یکی از مهمترین زیراهداف سند توسعه پایدار دربخش سلامت (هدف سوم) به باشی است.

(wellbeing)

فاکتورهای متفاوتی برای دستیابی ”به باشی” شمرده شده است، یکی از مهمترین راه کارهای توصیه شده گفتگو و وقت گذرانی با خانواده و دوستان است.

چهار فاکتور دیگر فعالیت بدنی، آموزش، توجه به دیگران و بخشیدن است.

تعطیلات آخر هفته فرصت مناسبی است که با خانواده و دوستان درباره اینکه چه چیزی حالمان را خوب می کند صحبت و در طول هفته آنها را تمرین کنیم.

جستجو