امر به معروف

  

مکرر گفته شده است که فلسفه قیام‌‌ امام‌حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است.
چرا یکدیگر را به حفظ پاکیزگی شهر و طبیعت در این روزها امر نمی کنیم؟
بیایید هرجا و کنار هر هیئتی زباله ای دیدیم از زمین بردارم و با رفتارمان دیگران‌ را امر به معروف کنیم

 

جستجو