7 میلیون نفر

       7 میلیارد نفر می گویند:

                    فقط یک نی...

فقط یک لیوان...

فقط یک کیسه...

پرهیز از مصرف را تمرین کنیم

 

پرهیز از مصرف را تمرین کنیم

 بیایید من و شما در بین این هفت میلیارد نفر مسئولانه رفتار کنیم

 

جستجو