سامانه تلفنی محیط زیست

اگر از سوی دیگران تخلفات زیست محیطی مشاهده کردیم با شماره 1540 تماس بگیریم

یکی از نمودهای مشارکت در حفظ پایداری محیط زیست ارتباط با مراکز تخصصی این حوزه است، همانطور که اگر در محلی آتش سوزی ببینیم سریع با۱۲۵ تماس می گیریم باید نسبت به تخلفات مرتبط با محیط زیست هم حساس باشیم.
نباید نسبت به تخلیهزباله و نخاله، فروش حیوانات وحشی، نگهداری بدون مجوز گونه های وحشی، تخریب زیستگاه ها، مراتع، تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل، کوه ها، جنگل ها و بیابان هایی که جز مرتع ،قرق، پارک ملی،  منطقه حفاظت شدهو ... هستند بی تفاوت باشیم

جستجو