ساخت خانه

در یک خانه فقط سنگ نما، شیر سرویس بهداشتی و کابینت ها مهم نیستند، ما می توانیم درخانه ای زندگی کنیم که دیوار و پنجره های عایق، موتورخانه عایق کاری شده داشته باشد، از انرژی خورشید برای مصارف عمومی و حیاط بهره ببرد و حتی از آب باران و آشپزخانه برای آبیاری باغچه ها استفاده شود. ما می توانیم در هنگام ساختن خانه جدید به همه این موضوعات فکر کنیم و برای انجامش کمی هزینه کنیم و از سود آن در سالیان طولانی بهره مند شویم
فقط کافیست بدانیم با عایق کاری صحیح موتورخانه و لوله های مربوطه تا ۵۰% و با عایق کاری دیوار ها حدود ۴۰% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد
کمی به مسئولیت های خوددر قبال زمین بیاندیشیم

 

جستجو