کتاب دست دوم

کتاب زباله نیست
همه ما کتاب هایی داریم که دیگر به آنها مراجعه نخواهیم کرد(کتاب کودک و...) با اهدا آن به موسساتی که امکانات باز توزیع آنها را دارند و یا در ساده ترین حالت اهدا آن به کتابخانه و مدارس مناطق محروم از امکانات و کمتر برخوردار چند اقدام موثر و مفید انجام داده ایم.

 

جستجو