تقویم رو میزی

فارغ از اینکه با وجود تلفن هوشمند و انواع نرم افزار و اپلیکیشن های موبایلی یادداشت، تقویم و یادآور دیگر نیازی به تقویم رومیزی نیست و توصیه می شود از گرفتن آن صرف نظر کنیم،

ولی اگر در سال گذشته از تقویم رو میزی استفاده کرده ایم می توان از صفحات سفید آن به عنوان کاغذ یادداشت استفاده کرد

 

جستجو