کارواش

  

مکرر توصیه می شود خودرو را در کارواش بشوریم و از شستن خودرو با آب تصفیه شده شهری خودداری کنیم.
به همین دلیل لازم است کارواش های دوست دار محیط زیست اطراف خود را بشناسیم. مراجعه به کارواش های بدون آب یا کارواش هایی که سیستم بسته آب دارند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب خواهد داشت

جستجو