شوینده های شیمیایی

  

وارد شدن مواد شیمیایی موجود در شوینده ها به آب های سطحی و زیر سطحی بسیار مضر، خطرناک و تهدید کننده بوم زیست های آبی و گیاهی و در نهایت نسل بشر است.

استفاده از مواد یادشده برای شستشو و ضدعفونی خصوصا در مناطقی که فاضلاب مستقیم به دریا، رودخانه و یا آب های زیر زمینی وارد می شود تصمیمی مسئولانه است.

ترکیبات سرکه و جوش شیرین، پوست پرتقال و لیمو ترش، آب اکسیژنه و... را  امتحان کنیم نتایج جالبی خواهیم دید

جستجو