لوازم نوزاد

  

قدیم تر ها یک کالاسکه را همه بچه های فامیل سوار می شدند ولی متاسفانه فرهنگ مصرف گرایی، کوچک و بسته شدن جمع های فامیلی و تغییر الگوی زندگی به نمایش و رقابت های مالی دیگر اجازه ایجاد چرخه مصرف بین فامیلی را از جامعه گرفته است.

رفتاری که در گذشته یک هنجار مطلوب بود به یک ناهنجار اجتماعی و سبک زندگی نامتعارف تبدیل شده است

باورکنیم سبک زندگی مسئولانه زیبا، متمایز و باعث افتخار است و آن را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم

جستجو