سیگار نکشیم

  

آمار سرطان ناشی از استعمال سیگار اعداد آشکار قابل لمس است، هر نخ سیگار به واسطه آلوده کردن آب، خاک و از بین بردن و تغییر اکوسیستم به نابودی زمین و نسل بشر منتهی خواهد شد، آگاه باشیم یک ته سیگار کوچک حداقل ۴ آفت دارد:
۱-ایجاد آتش سوزی
۲-سمی کردن خاک
۳-سمی کردن آب
۴-خورده شدن توسط پرندگان و ماهی ها

هر فیلتر سیگار 500 لیتر آب و یک متر ممعب خاک را آلوده خواهد کرد، یک ته سیگار نیمه روشن صدها هکتار جنگل را به آتش خواهد کشید و باعث تلف شدن میلیون ها پرنده و ماهی در سال می شود.

بیایید با نکشیدن سیگار به تحقق اهداف سوم، ششم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدم و شانزدم سند توسعه پایدار کمک کنیم.

اگر واقعا نکشیدن سیگار برایمان ممکن نیست، لااقل مسئولیت فیلتر آن را به عهده بگیریم و از رها کردن آن در طبیعت خودداری کنیم، همراه داشتن جاسیگاری کوچک و جیبی در جیب، کیف وماشین راه کاری ساده و مسئولانه است.

جستجو