کودکان کار

  

پایان دادن به همه اشکال کار کودکان یکی از اهداف توسعه پایدار است. من و شما در تحقق این هدف متعالی چه کمکی می توانیم بکنیم؟
مهمترین کمک ما تلاش برای بهبود شرایط تحصیل این کودکان است، پس بهتر است انجمن هایی که در این زمینه فعال هستند را بشناسیم و حتی به عنوان داوطلب به آنها کمک کنیم. صرفا کمک مالی به کودکان کار در خیابان راه حل مناسبی نیست بهتر است آگاهانه و مسئولانه به آنها کمک کنیم.

جستجو