اهدا لباس

  

 مهمترین قدم درکاهش مصرف گرایی خرید مبتنی بر نیاز است و به هر دلیلی اگر وسیله یا لباسی قابل استفاده نیست آنرا تعمیر، رفو و مجدد استفاده کنیم و درنهایت اگر به دلایلی مثل سایز، قابل استفاده نیست دراسرع وقت آن را اهدا کنیم

متاسفانه بر خلاف گإشته امروزه فرهنگ اهدا لوازم و لباس به بستگان و دوستان به عنوان کوتاه ترین و در دسترس ترین راه کار هنوز متعارف نیست، در این صورت موسسات خیریه ای که در این زمینه فعال هستند را شناسایی و لوازم اضافی را به آنها اهدا کنیم.

 

 

 

جستجو