نوشیدنی اشتراکی

  

سفارش اشتراکی غذا و نوشیدنی رفتاری مسئولانه است که متاسفانه رودربایستی های نابجا مانع آن می شود. سفارش اشتراکی نوشیدنی و درخواست لیوان شیشه ای اضافی هم در تولید کمتر زباله هم در کاستن دورریز مواد غذایی موثر است.

بیایید از امروز شجاعانه رفتارهای آگاهانه خود را به نمایش بگذاریم و در صورت تعجب یا سوال دیگران دلایل خود را تشریح کنیم شاید اطرافیان ما هم متقاعد شدند و این سبک زندگی را انتخاب کنند

باور کنیم کاهش حتی یک بطری پلاستیکی یا شیشه ای ارزش چند دقیقه صحبت و تشریح برای دیگران را دارد

 

 

جستجو