خاموش کردن کامپیوتر

باورپذیر نیست ولی واقعیت است ده درصد مصرف برق خانگی و ادارات مربوط به آماده به کار(استندبای) بودن لوازم برقی است.
با خاموش کردن کامپیوتر ها میزان مصرف برق، مصرف سوخت های فسیلی، گرم شدن زمین و تغییر اقلیم قابل کنترل است همه این اتفاقات مهم فقط با یک حرکت کوچک ما میسر خواهد بود

جستجو