درآمد شرافتمندانه

  

به عنوان کارفرما، مدیر و حتی همکار می توانیم در تحقق هدف ۸ سند توسعه پایدار کوشا باشیم

توسعه اشتغال شرافتمندانه یعنی: درآمد برابر برای کارهای با ارزش یکسان فارغ از جنسیت و قومیت و مذهب، ایجاد فضای مناسب برای رشد و کار همه افراد از جمله زنان،جوانان و افراد دارای معلولیت، ریشه کنی کارِ اجباری، حذف کار کودکان درهر نوعی، بهبود کارآیی در مصرف و تولید

کمی بیاندیشیم کدامیک از موارد ذکر شده را در هر جایگاهی که هستیم رعایت می کنیم؟

 

جستجو