صنایع دستی هدیه بدهیم

صنایع دستی فقط یک کالا نیست، با خرید صنایع دستی، هنر، شوق، عشق و طراوتِ بخشی از این سرزمین را نیز هدیه می دهیم.

آگاه باشیم جدا از لذت هایی که در بالا گفته شد با خرید انواع صنایع دستی به پایداری جوامع محلی و رونق اقتصادی روستاها و جوامع کمتر برخوردار کمک خواهیم کرد. حمایت از مشاغل محلی که در تولید صنایع دستی فعالیت دارند به کم‌شدن مهاجرت، بهبود بهداشت و آموزش، کم شدن فاصله طبقاتی و ده ها عمل خیر دیگر کمک خوهلد کرد.

بیایید ماهم در این راه نیک سهمی داشته باشیم

 

 

جستجو