دوچرخه سواری

۱۳ خرداد روزجهانی دوچرخه است.

می دانم خیلی از شهرهای ما شیبدار هستند می دانم مسیر دوچرخه سواری نداریم ولی باور کنیم اگر بخواهیم هست مکان ها و مواردی که امکان دوچرخه سواری داشته باشد.

با دوچرخه سواری ردپای کربنی ما نزدیک به صفر خواهد بود

از گرمایش زمین جلوگیری خواهیم کرد، هوا آلوده نخواهد شد و نسبت به انواع بیماره های مزمن بیمه خواهیم شد

بیایید تا حد امکان و حداقل در مسیرهای کوتاه دوچرخه سواری کنیم.

جستجو