سه شنبه های بدون خودرو

نقش تک تک ما به عنوان یک شهروند ساده، کارگزار دولتی و یا فعال اجتماعی و سیاسی در کاهش ردپای کربن و آلودگی هوا بسیار مهم و تاثیرگذار است. به دلیل قصور و کوتاهی دولت ها نباید ما نقش خودمان را فراموش کنیم.

درکنار تقاضا از دولت و شهرداری ها برای تسهیل حمل و نقل عمومی کمی هم از خودمان هزینه کنیم.

با پیوستن به کمپین هایی مثل  سه شنبه های بدون خودرو  یا همراهی در برنامه های  روزهوای پاک علاوه بر تشدید تاثیر اجتماعی آن به وظیفه خودمان عمل کنیم.

جستجو