ایستگاه صلواتی

دقت کنیم که ایجاد ترافیک با برپایی ایستگاه صلواتی در مکان های نامناسب فارغ از حق الناسی که به خاطر معطل کردن مردم گردن ما می گذارد، باعث مصرف میزان زیادی سوخت فسیلی و افزایش گرمایش زمین خواهد شد. باور کنیم یکی از عوامل مهم همین سیل های اخیر افزایش گرمای زمین به دلیل افزایش مصرف گاز و بنزین است.

یقینا هیچ معصومی راضی نخواهد بود برای ولادتش جشنی برپا شود که حتی سالها بعد به بی خانمانی مردمانی منجر شود.

بیایید کمی بیشتر به منش و مشی مذهبی خود بیاندیشیم.

جستجو