سرای سالمندان

هرچند پول نیازهای اولیه ساکنین یک گرم خانه یا سرای سالمندان را برطرف می کند ولی معاشرت و بازی و گفتگو را نمی توان با پول هدیه کرد. اینها نیاز به حضور فیزیکی من و شما دارد، می توان با حضور داوطلبانه در یکی از این مراکز محبت هدیه کرد.

باور کنیم دریافت عاطفی خودمان هم بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود تصور می کنیم

جستجو