سلام و لبخند

می توانیم همیشه آب سالم و بسته های غذایی همراه داشته باشیم و به فقرا علی الخصوص کودکان اهدا کنیم.
اگر غذا و آب همراه نداریم با سلام و لبخند از آنها استقبال کنیم

جستجو