مهمانی افطار برای کودکان

متاسفانه بسیاری از سفره های افطار به نیت دید و بازدید و ...برای اغنیا پهن می شود و آنهایی که بیشتر نیاز دارند اگر بهره ای ببرند نهایتا به عنوان کارگر و مستخدم بعد از پایان مهمانی خواهد بود.

زیباتر نیست امسال فردی یا جمعی سفره ای پهن کنیم که دور آن کودکان بی سرپرست بنشینند.

باور کنیم لذت در بین آنها بودن از هم_نشینی با هر بزرگی بالاتر و شیرین تر است

جستجو