سه راهی برق

رعایت همین نکته ساده ۱۰درصد میزان مصرف برق و درنتیجه مبلغ قبض برق را کاهش خواهد داد

کاهش هزینه برق مصرفی یعنی کاهش مصرف سوخت های فسیلی وکاهش گرمایش زمین و جلوگیری از  تغییراقلیم

شاید باورپذیر نباشد ولی آماده به کار بودن دستگاه ها (استندبای) ۱۰درصد میزان مصرف برق خانگی و ادارات است

 

 

جستجو