آسانسور

در این روزگار ماشینی که همه ما کمبود تحرک داریم استفاده از پله (درصورت توانایی فیزیکی) برای سلامتی مفید است در کنار این موضوع کمک بزرگی به کاهش مصرف انرژی و کاهش تغییراقلیم خواهیم کرد، هر بار ایستادن و راه افتادن آسانسور میزان قابل توجهی برق مصرف می کند و هرچه آسانسور بزرگ تر و تعداد مسافران آن کمتر باشد میزان این برق بیشتری غیرمسئولانه مصرف شده است و ما در گرم شدن زمین سهم بیشتری داشته ایم. 

باورکنیم همین گام های کوچک بسیار تاثیرگذار خواهد بود، به شیرینی اثربخشی خودمان بیاندیشیم

جستجو