کارفرما و کارگر

در شرایط سخت اقتصادی اقشار ضعیف تر جامعه بیشترین صدمه را خواهند خورد. شاید فشار اقتصادی تفریحات و بخشی از تنقلات طبقه متوسط را تحت تاثیر قرار بدهد ولی آنچه از سفره دهک های پایین جامعه حذف می شود وعده های اصلی غذا و ویتامین های مورد نیاز بدن است.

در این شرایط معمولا پدرو مادر ها کمتر مصرف می کنند تا کودکانشان بهتر زندگی کنند و با توجه به فشار کار زیاد بیشتر در معرض خطر فقر غذایی هستند.

درهر جایگاهی هستیم تصمیم بگیریم حتی برای یک کارگر غذای روزانه و میان وعده مغذی(میوه،شیر،...) تامین کنیم. لازم به ذکر است پرداخت پول غذادبه هیچ عنوان توصیه نشده است زیرا معمولا آن پول صرف مخارج دیگری به جز تغذیه کارگر خواهد شد(نکته ای که در قانون کار هم آمده است)

جستجو