حمایت از پروژه های محیط زیستی

حتمالا فکر میکنیم حمایت از پروژه های محیط زیستی در توان ما نیست، ولی با خرید از محصولات شرکت هایی که اسپانسر پروژه های محیط زیستی هستند و یا به نوعی در پایداری محیط زیست منطقه ای سهیم هستند غیر مستقیم سهیم دن در آن پروژه ها سهیم هستیم.

خرید محصولات بعضی از شرکت ها دوستدار محیط زیست است و برای تولید آن کمتر اط منابع تجدیرپذیر زمین استفاده شده است، خرید محصولاتی که بسته بندی های دوستدار محیط زیست دارند، خرید از شرکت هایی که مسئولیت بازیافت زباله محصولات خودرا به عهده می گیرند و... همه از راه های حمایت از پروژه های محیط زیستی است.

 
 

جستجو