خروج از منزل

راه های بسیار ساده ای برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای وجود دارد. فقط کافیست به این موضوعات بیاندیشیم

باور کنیم گرم نگهداشتن خانه خالی نتیجه ای جز گرمایش زمین نخواهد داشت.

می دانید اثرات گرمایش زمین و تغییراقلیم چیست؟

بازمین مهربان باشیم

جستجو