تصمیم خانوادگی

گفتگو حلقه مفقوده پایداری و صلح جهانی است مهارتی که باید از کودکی و در خانواده آموخت.

از طرفی کودک باید در خانواده بیاموزد که حقوقی دارد و می تواند برای آن حقوق گفتگو، توافق و تعامل کند و تصمیم بگیرد.

جستجو