فیلترهوای خودرو

تعویض فیلتر هوای خودرو به طور مستقیم در کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاثیر دارد، کثیف بودن فیلترهوا باعث کم شدن توان و شتاب ماشین، کاهش عمر موتور نیز خواهد شد.

جستجو