غذا دادن به حیوانات

جدا از اینکه نزدیک شدن به حیوانات وحشی به خصوص اگر همراه بچه هایشان باشند برای خودما خطرناک است، نزدیک شدن و غذا دادن به حیوانات وحشی باعث اهلی شدن وکم شدن فاصله انسان و حیوان خواهد شد، این اتفاق پیامدهای ناخوشیاندی مثل تغییر رفتار و تنوع غذایی حیوان، عدم شکارگری و نهایتا شکار آسان توسط شکارچیان خواهد شد.
همراه داشتن دوربین چشمی برای تماشای حیوانات بهترین راه است

 

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو