سفر با هواپیما

نکته اول اینکه هواپیما وسیله ای به شدت الاینده و یکی از عوامل تولید گازهای گلخانه ای است و تا حد امکان نباید از آن استفاده کنیم، پیشنهاد جایگزین قطار و اتوبوس است ولی با این حال اگر ضرورت استفاده از هواپیما وجود داشت دقت داشته باشیم که طبق مطالعات انجام شده ۳۵درصد مصرف سوخت و آلودگی ها در هنگام نشست و برخاست هواپیما اتفاق می افتد.
از طرفی۷۰ % سوانح هوایی در زمان های بلند شدن و نشستن هواپیما رخ داده است
پس از هر لحاظ پرواز های بدون توقف پایدارتر است

جستجو