حیوانات وحشی و سفره هفت سین

محل زندیگ سمند لرستا، مار و لاک پشت طبیعت است.

نخریدن بهترین راه مقابله با فروش حیوانات وحشی است.
بعضی از اساتید فرهنگ و اساطیر حتی حضور ماهی قرمز در سفره هفت سین باستانی را تایید نمی کنند، حضور سمندر، مار، لاک پشت و ماهی های وحشی توهین به مفاهیم زیبایی چون زندگی و برکت که فلسفه اصلی چیدن
سفره  هفت سین هستند خواهد بود حیات وحش فروشی نیست
گاهی لازم است به درخواست غیر معقول و گریه های کودکانمان نیز تن ندهیم.

 

 

جستجو