اهداف توسعه پایدار چیست؟

 

اهداف اصلی توسعه­ پایدار

هدف اصلی 1: پایان دادن به فقر در همه­ اشکال آن و در همه جا

هدف اصلی 2: پایان دادن به گرسنگی, تحقق امنیت غذایی و تغذیه­ بهتر و توسعه­ کشاورزی پایدار

هدف اصلی 3 : تضمین یک زندگی توام با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین

هدف اصلی 4: تضمین آموزش با کیفیت, برابر و فراگیر و ترویج فرصت­ های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف اصلی 5: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه­ زنان و دختران

هدف اصلی 6 : تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه

هدف اصلی 7 : تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه, مطمئن, پایدار و نوین

هدف اصلی 8 : ترویج رشد اقتصادی ماندگار, فراگیر و پایدار, اشتغال کامل و بهره ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه

هدف اصلی 9 : ساختن زیر بنای مقاومتی, ترویج صنعتی سازی پایدار و فراگیر, و ترویج نوآوری

هدف اصلی 10 : کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها

هدف اصلی 11 : تبدیل شهرها و سکونت گاه­ های انسانی به مکان­ های همه شمول, امن, مقاوم و پایدار

هدف اصلی 12 : تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف

هدف اصلی 13 : اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن

هدف اصلی 14 : حفاظت و استفاده­ی پایدار از اقیانوس­ها, دریاها, و منابع دریایی برای توسعه­ پایدار

هدف اصلی 15 : پاسداشت, احیا و ترویج استفاده­ی پایدار بوم سازگان­های زمینی, مدیریت پایدار جنگل­ ها, مبارزه با بیابان زایی و توقف و معکوس سازی روند تخریب ( یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی

هدف اصلی 16 : ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه­ پایدار, برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موسسات موثر, پاسخ گو و فراگیر در همه­ سطوح

هدف اصلی 17 : تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری­ های جهانی برای (تحقق) توسعه­  پایدار

جستجو