1- حذف فقر

 هدف اصلی 1 : پایان دادن به فقر در همه­ اشکال آن و در همه جا

1-1 ریشه کنی فقر مطلق- که اکنون با مقیاس درآمد کمتر از 25/1 دلار در روز سنجیده می­ شود- برای همه­ انسان­ ها و در سراسر جهان تا سال 2030

2-1 حداقل, به نصف رساندن تعداد مردان, زنان و کودکانی که در فقر زندگی می­ کنند- با تاکید بر همه­ اشکال فقر, بنابر تعاریف ملی آن- تا سال 2030

3-1 ایجاد نظام­ های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقق آن­ها برای همه, به ویژه اقشار بسیار پایین جامعه و تحت پوشش قرار دادن فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030

4-1 تضمین تحقق برابری حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه, مالکیت و کنترل مالکیت از جمله در مورد: زمین و سایر اشکال دارایی, ارثیه, منابع طبیعی, خدمات مناسب جدید در حوزه­ فناوری و خدمات مالی از جمله اعطای وام­ های خود- اشتغالی کوتاه مدت برای همه­ مردان و زنان, به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030

5-1 بالا بردن مقاومت فقرا و اقشار آسیب پذیر و کاهش آسیب پذیری و قرار گرفتن آن­ها در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه­ ها و بلایای زیست محیطی, اجتماعی و اقتصادی تا سال 2030

1- الف- تضمین بسیج قابل ملاحظه­ منابع از خاستگاه­ های مختلف, به ویژه از طریق ارتقای همکاری­ های توسعه­ ای با هدف تامین منابع کافی و قابل پیش بینی برای کشورهای در حال توسعه, به ویژه کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی, برای اجرای برنامه­ ها و سیاست گذاری, به منظور پایان دادن به همه­ اشکال فقر.

1-ب تدوین چارچوب­ های مطمئن سیاست گذاری در سطوح ملی, منطق ه­ای و بین المللی بر مبنای راهبردهای توسعه­ جنسیت- محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا به منظور حمایت از سرمایه گذاری تسریع شده در اقدامات مرتبط با ریشه کنی فقر.

 

جستجو