5- برابری جنسیتی

هدف اصلی5: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه­ زنان و دختران

1-5- پایان دادن به همه­ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا

2-5 ریشه کنی همه­ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه ­های عمومی و خصوصی, از جمله: در زمینه­ قاچاق انسان و سوء استفاده­های جنسیتی و غیره...

3-5 ریشه کنی همه­ اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان, ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه­ زنان

4-5- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت­های داخل منزل و خانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تامین خدمات عمومی, ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست­های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده, تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند.

5-5 تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت­ های برابر ( با مردان) برای انتصاب به مسئولیت­های بسیار بالا در همه­ سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی, اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی

6-5 ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق  باروری در راستای توافق­ های انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه­ ی اقدام پکن, و بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس­های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

5- الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالیکت و کنترل دارایی­ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی, ارثیه و منابع طبیعی, در راستای قوانین ملی (کشورها)

5- ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده, به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمند سازی زنان

5-ج- تقویت و اتخاذ سیاست­های مطمئن و مناسب وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه­ زنان و دختران در کلیه­ سطوح

جستجو