12- الگوهای پایدار تولید و مصرف

هدف اصلی 12: تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف

1-12 اجرای چارچوب برنامه­های ده ساله­ی مرتبط با الگوهای تولید  و مصرف پایدار با مشارکت همه­ کشورها و رهبری کشورهای توسعه یافته, با توجه به توانمندی ­ها و سطح توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه

2-12 دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده­ موثر از منابع طبیعی تا سال 2030

3-12 کاهش سرانه­  هدر رفت مواد غذایی در سطوح خرده فروشی, کاهش میزان مصرف به نصف و نیز میزان از بین رفتن مواد غذایی در چرخه­ تولید, عرضه و پس از استحصال تا سال 2030

4-12- تحقق مدیریت پایدار زیست محیطی مواد شیمیایی و کلیه­ مواد زاید در طول چرخه­ حیات این مواد, در چارچوب استانداردهای مورد توافق بین المللی و کاهش قابل ملاحظه­ آزاد سازی این مواد در هوا, آب و خاک با هدف به حداقل رساندن آثار منفی آن­ها بر سلامت و محیط زیست انسانی تا سال 2030

5-12 کاهش قابل ملاحظه­ تولید مواد زاید از طریق پیشگیری, کاهش, بازیافت و استفاده مجدد از آن­ها تا سال 2030

6-12 ترغیب شرکت­ ها, به ویژه­ی شرکت­ های بزرگ و فراملی به انجام اقدامات پایدار و ادغام اطلاعات مربوطه در چرخهی گزارش دهی خود

7-12 ترویج شیوه­های عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویت­ ها و سیاست­های ملی

8-12 تضمین این که مردم تا سال 2030 , در همه جا اطلاعات و آگاهی­های مرتبط و لازم پیرامون توسعه و سبک­ه ای زندگی پایدار و هماهنگ با محیط زیست را در اختیار داشته باشند.

12- الف- حمایت از کشورهای در حال توسعه, به منظور تقویت ظرفیت­های علمی و فنی آن­ها برای حرکت به سوی شیوه ­های پایدارتر تولید و مصرف

12- ب- تهیه­ ابزارها و اجرای برنام ه­هایی برای پایش آثار توسعه­ی پایدار بر گردشگری پایدار, که این امر به ایجاد مشاغل و ترویج فرهنگ و محصولات محلی منجر می­شود.

12-ج- منطقی سازی یارانه­ های ناکارآمد سوخت­های فسیلی, که به اسراف در مصرف منجر شده­اند, از طریق رفع اختلالات بازار در راستای شرایط ملی, از جمله: از طریق تغییر شکل نظام مالیاتی و حذف یارانه­ه ای مضر موجود, با هدف انعکاس آثار زیست محیطی آن­ها و با توجه کامل به نیازهای ویژه­ی کشورهای در حال توسعه , و به حداقل رساندن آثار احتمالی منفی این یارانه ­ها بر توسعه در کشورهای در حال توسعه, به گونه ای که در راستای حمایت از فقرا و جوامعی که تحت تاثیر واقع شده­اند, باشد.

جستجو