13- تغییر اقلیم

هدف اصلی 13:  اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن[1]

1-13 تقویت استقامت و ظرفیت سازگاری بلایای اقلیم-  محور و طبیعی در همه­ کشورها

2-13 ادغام اقدامات مرتبط با تغییر اقلیم در سیاست­ها, راهبردها و برنامه ریزی ملی

3-12 بهبود آموزش, ارتقای آگاهی­ ها و ظرفیت سازی انسانی و سازمانی در زمینه­ی کاهش پدیده­ تغییر اقلیم, سازگاری با آن, کاهش آثار تغییر اقلیم و هشدار به موقع.

13-الف- اجرای تعهد کشورهای توسعه یافته­ی عضو  کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم, برای تامین مشترک مبلغی معادل 100 میلیارد دلار آمریکا در سال تا سال 2020 , به منظور تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقدامات معنی دار برای کاهش اقلیم و همچنین شفاف سازی در اجرا و فعال سازی همه جانبه­ صندوق اقلیم سبز از طریق سرمایه­ی آن در اسرع وقت

13-ب ترویج ساز و کارهایی برای ارتقای ظرفیت­ها در زمینه­ برنامه ریزی و مدیریت موثر در حوزه­ی تغییر اقلیم در کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای کوچک جزیره­ ای در حال توسعه و همچنین با تمرکز بر زنان, جوانان و مراکز محلی و جوامع به حاشیه رانده شده.[1] کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم، مهم ترین سند جهانی و بین دولتی برای تبادل نظر در خصوص دستیابی به پاسخی جهانی در مورد تغییر اقلیم است.

 

جستجو