14- محافظت از بوم سازگان زیر آب

هدف اصلی 14: حفاظت و استفاده­ی پایدار از اقیانوس ­ها, دریاها و منابع دریایی برای توسعه­ پایدار

1-14 پیشگیری و کاهش قابل ملاحظه آلودگی دریایی از هر نوعی که باشد, به ویژه آلودگی ناشی از فعالیت­ های انجام شده در خشکی, از جمله: زباله­ های دریایی و آلودگی ناشی از افزایش مواد مغذی در دریا, تا سال 2025

2-14 مدیریت پایدار و حفاظت از بوم سازگان­های دریایی و ساحلی به منظور پیشگیری از آثار منفی بر این بوم سازگان­ ها٬ از جمله از طریق: افزایش مقاومت آن­ها و اقدام برای احیای این بوم سازگان­ها به منظور بهره مندی از اقیانوس­ های سالم و سودآور تا سال 2020

3-14 کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی و رویارویی با این مشکل٬ از جمله از طریق گسترش همکاری­ های علمی در همه­ سطوح

4-14 قانونمند سازی صید جمعی ماهیان و پایان دادن به صید بی رویه٬ ماهیگیری غیر قانونی٬ گزارش نشده و مخرب و اجرای برنامه­ های مدیریتی علمی با هدف احیای جمعیت ماهیان در کوتاه­ترین زمان ممکن٬ حداقل در سطحی که بتواند مطابق با ویژگی­های زیستی گونه ­های مختلف ماهیان٬ بیشترین بازدهی ممکن را در پی داشته باشد٬ تا سال 2020

5-14 حفاظت از حداقل 10 درصد از نواحی ساحلی و دریایی تا سال 2020 ٬ در راستای قوانین ملی و بین المللی و بر مبنای بهترین اطلاعات علمی در دسترس

6-14 حذف یارانه­های تعیین شده برای برخی از اشکال ماهیگیری که به افزایش ظرفیت ماهیگیری و افزایش میزان صید ماهی­ ها منجر می­شوند٬ از میان برداشتن یارانه ­هایی که ماهیگیری غیر قانونی٬ گزارش نشده و نامنظم را ترویج می­ کنند و پیشگیری از تعیین این گونه یارانه­ها با عنایت به این که٬ ضرورت انجام رفتاری مناسب٬ موثر٬ ویژه  متفاوت در برابر کشورهای در حال توسعه و کشورهای درای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی می­بایست بخش مهمی از مذکرات مربوط به تعیین یارانه ­های شیلات سازمان تجارت جهانی را تشکیل دهد[1] تا سال 2020.

7-14 افزایش مزایای اقتصادی ناشی از استفاده­ پایدار از منابع دریایی برای کشورهای کوچک جزیره­ای در حال توسعه و کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی٬ از جمله از طریق: مدیریت پایدار شیلات٬ آبزی پروری و گردشگری تا سال 2030

14- الف- ارتقای دانش علمی٬ توسعه­ ظرفیت پژوهش و انتقال فناوری دریایی در راستای راهکارها و شاخص ­های کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی پیرامون انتقال فناوری دریایی٬ با هدف بهبود سلامت اقیانوس­ها و ارتقای نقش و سهم تنوع زیستی دریایی در توسعه کشورهای در حال توسعه­٬ به ویژه کشورهای کوچک جزیره­ای در حال توسعه و کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی

14-ب- فراهم آوردن امکان دسترسی ماهیگیرانی که از روش­های سنتی برای ماهیگیری در سطح محلی استفاده می­ کنند٬ به بازارها و منابع دریایی

14-ج- افزایش حفاظت و استفاده­ی پایدار از اقیانوس­ها و منابع آن­ها٬ در سایه­ اجرای حقوق بین الملل با نظر به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها٬ که برای حفاظت و استفاده­ پایدار از اقیانوس­ ها و منابع آن­ها چارچوبی حقوقی را در اختیار می­ گذارد٬ مطابق آنچه که در بند 158 از سند "آینده­ای که به دنبال آن هستیم" آمده است.[1] با توجه به مذاکرات در جریان سازمان تجارت جهانی٬ دستور کار توسعه­ی دوحه و دستور کار (کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی) در هنگ کنگ

جستجو